กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


อาจารย์นันท์ภัส เกตน์โกศัลย์ และ ดร.สมคิด ปราบภัย เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 90 ครั้ง