กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 118 ครั้ง