กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการ Kasetsart Summer School (KUSS) รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาพลศึกษาได้ร่วมกับฝ่ายการศึกษานานาชาติเปิดสอนรายวิชาให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลียจำนวน 9 คนคือรายวิชา  01174121(Camping and Outdoor Education) และ 01175153 (Thai Boxing) ณ อุทยานแห่งชาติวนกร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยมี อ.ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย  ผศ.ดร.ณัฐยา  แก้วมุกดา  ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ  อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม และอ.มนธีร์  จิตอนันต์  และนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 407 ครั้ง