กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการหลักสูตรนิสิตต่างชาติระยะสั้น "Kasetsart University Summer School(KUSS)"

ภาควิชาพลศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย และฝ่ายการศึกษานานาชาติ ได้จัดทำโครงการหลักสูตรนิสิตต่างชาติระยะสั้น "Kasetsart University Summer School(KUSS)" ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน 9 คน จาก Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย โดยภาควิชาพลศึกษาได้เปิด 2 รายวิชาสำหรับนิสิตต่างชาติ คือ 1. 01174121 Camping and Outdoor Education และ 2. 01175153 Thai ฺBoxing เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้มีการปฐมนิเทศนิสิตทั้ง 9 คน โดยมี รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และ อ.ดร อวยพร  ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาา เข้าร่วมในการปฐมนิเทศนิสิตในครั้งนี้ด้วย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 258 ครั้ง