กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา  ดร.พรเทพ ราชรุจิทอง ประธานฝ่านแผนฯและประกันคุณภาพ ดร.วิชาญ มะวิญธร ประธานฝ่ายวิชาการและ ดร.สมคิด ปราบภัย ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน - 29 กรกฏาคม 2559  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและการสอบวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และรับทราบแหล่งสารสนเทศสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 234 ครั้ง