กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การฝึกปฏิงานสุขศึกษา ของนิสิต ป.โท ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2559 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 13 คน ออกฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน  ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. บ่อสุพรรณ และ รพ.สต.บ้านท่าไชย อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมีกิจกรรมต้องดำเนินการประกอบ การศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชน การศึกษาปัจจจัยสาเหตุของปัญหาสุขภาพ การจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการประเมินผลการดำเนินงาน

สำหรับปีนี้ ในพื้นที่ รพ.สต. บ่อสุพนรณ นิสิตได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ ส่วนพื้นที่ รพ.สต.บ้านท่าไชย ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงเด็กอ้วน
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 397 ครั้ง