กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ปฐมนิเทศการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ
คณะกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโทสาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานภาคสนามแก่นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2559 ณ พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสุพรรณ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 240 ครั้ง