กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวการสอนและการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสอนและการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดของผู้เรียนในศตวรรษ 21 โดยคณะวิทยากรได้รับเกียรติจากท่านรศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์และคณะ. โครงการนี้ จัดโดยนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันต่างๆจำนวน 80 คน และนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่5 จำนวน 50 คน
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 239 ครั้ง