กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


Presentation in English for Physical Educator Workshop
นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษสาขาวิชาพลศึกษา ได้ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ" Presentation in English for Physical EducatorWorkshop" by Ajarn. Luxsamee Chimwong
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 193 ครั้ง