กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้นำสุขศึกษาสู่โรงเรียน (สุขศึกษาเชิงรุก)
เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้นำสุขศึกษาสู่โรงเรียน (สุขศึกษาเชิงรุก) และการทำแผนพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาสุขศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้นำสุขศึกษาสู่โรงเรียน
2. กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง
3. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา
4. ศึกษาดูงาน   ณ รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ

การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการรายงานโดย เลขานุการสาขาวิชาสุขศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 170 ครั้ง