กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิตเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สำหรับกิจกรรมช่วงเย็น เป็นพิธีรำลึกคณะศึกษาศาสตร์และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา 

ในส่วนของภาควิชาพลศึกษา มีทั้งคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
รายงานโดยฝ่ายเลขานุการภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 75 ครั้ง