กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในงานนิทรรศการงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนในงานนิทรรศการงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ (Research and Innovation) ครั้งที่ 3 ณ สถาบันการพลศึกษา กทม. โดยนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาได้รับรางวัล รายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
นางสาววิชญนาถ  เรืองนาค 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ QM2R4C ต่อความฉลาด 4Q ในเรื่องการ
วางแผนครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย
ชื่องานวิจัย : การสอนโดยสื่อแอปพลิเคชั่นออรัสมา (Aurasma) เพื่อพัฒนาความสนใจทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์ 
ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนรู้ด้วยจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL (Problem Base Learning)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมหันตภัยจากสารเสพติดและการป้องกันภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารวิทยารายงานโดยฝ่ายเลขานุการภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 163 ครั้ง