กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 20-22กุมภาพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษาโดยดร.ณัฐิกา เพ็งลีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานโดยวิทยากรคืออาจารย์ชูโชค ชูเจริญให้กับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคารองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับนิสิตครั้งนี้ด้วย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 111 ครั้ง