กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


KM : การประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 และประชุมคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดย อ.ดร.วิชาญ มะวิญธร ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.พรเทพ ราชรุจิทอง ประธานกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และช่วงเวลา 10.00-11.00 น. มีการประชุมคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีประเด็นหลัก เป็นการติดตามเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ที่ครบรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ได้แก่ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง คณะศึกษาศาสตร์

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
โดยทั้งสองหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ของแต่ละสาขาวิชา

สำหรับประเด็นการประชุมอื่นๆ สามารถติดตามอ่านได้ในรายงานการประชุมคณาจารย์ภาควิชา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อไปค่ะ

รายงานโดยฝ่ายเลขานุการภาควิชาพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 106 ครั้ง