กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ต้อนรับ Visitors จาก Department of Information and International Relations, JSC
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาพลศึกษา โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล) รองคณบดีฝ่ายความสัมพันธ์ภายในและต่างประเทศ (รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล) หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย) และรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (ผศ.ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา) ร่วมต้อนรับ และเจรจาความร่วมมือ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ กับ Director of Department of Information and International Relations, JSC (Takahiro Waku) and Chief Manager of Planning and Management Division, Department of Information and International Relations, JSC (Yuko Nakanishi) 
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 98 ครั้ง