กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 9 ธ.ค. 2558
ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยมีประเด็นหลักๆ คือ 

การติดตามความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้าการจัดระบบและกลไกชั่วโมงการฝึกงานของนิสิต
2. การติดตามความคืบหน้าการจัดระบบและกลไกการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
3. การติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
4. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบกลไกการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
5. การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
6. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานิสิต

และมีเรื่องพิจารณาคือ แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม (Camp I) 
ซึ่งสำหรับในปีนี้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยภาควิชาจะจัดรถตู้ให้บริการคณาจารย์ที่จะไปช่วยกิจกรรม จำนวน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาสุขศึกษาในการจัดอาจารย์เข้าร่วม เพื่อดูแลเรื่องการปฐมพยาบาล 

สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมในปีต่อๆ ไป ขอให้อาจารย์ประจำวิชาหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ ในประเด็น ดังนี้
1. กระบวนการตัดเกรด ขอให้เสร็จสิ้นภายในเทอม และจัดหาเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการกิจกรรม หรือ
2. ปรับแผนการเรียนรายวิชากิจกรรมค่ายพักแรม ย้ายไปเรียนในภาคปลาย เพื่อให้สอดคล้องกับวัน-เวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

และฝากสาขาวิชาสุขศึกษาหารือในประเด็นที่ให้นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม โดยทำหน้าที่เป็น��
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 85 ครั้ง