กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรม Open House ภาควิชาพลศึกษา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาชมนิทรรศการแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร ภายในนิทรรศการมีซุ้มกิจกรรมของนิสิตสาขาวิชาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาของตนเอง ในการนี้ภาควิชาพลศึกษา มี 2 ซุ้มกิจกรรมคือ ซุ้มกิจกรรมสาขาวิชาพลศึกษา และซุ้มกิจกรรมสาขาวิชาสุขศึกษา ผลการตอบรับของงานนิทรรศการครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจกับซุ้มกิจกรรมของภาควิชาพลศึกษาเป็นอย่างมากรายงานโดย เลขานุการภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 285 ครั้ง