กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ม.มหาสารคาม
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำโดยหัวหน้าภาควิชา (ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย) และประธานกรรมการหลักสูตรป.ตรี สาขาวิชาพลศึกษา (ดร.วิชาญ  มะวิญธร) ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและดำเนินงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 122 ครั้ง