กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 11 พ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 6/2558 โดยมีวาระสำคัญคือ 

เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามเรื่องเดิม 
- การติดตามความคืบหน้าการจัดระบบและกลไกชั่วโมงการฝึกงานของนิสิต
- การติดตามการจัดระบบและกลไกการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
- การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาภาควิชาพลศึกษา "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาควิชาพลศึกษา"
- การติดตามการดำเนินงานระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร
- การติดตามการพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
- การติดตามการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานิสิต

เรื่องพิจารณา
- แผนปฏิบัติการและโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 137 ครั้ง