กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาสุขศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง ศษ.1-407 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 ตลอดจนนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงกตัญญุตา-คารวะ แด่คณาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา และในวันดังกล่าวคณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉริยะ เอนก ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 


รายงานโดยฝ่ายเลขานุการสาขาวิชาสุขศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 119 ครั้ง