กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมการจัดการความรู้ภาควิชา และประชุมภาควิชาพลศึกษาครั้งที่ 9/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาควิชาพลศึกษาได้จัดกิจกรรมภาควิชา รายละเอียดดังนี้
1. 09.00 - 10.00 น. กิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาพลศึกษา โดยประธานกรรมการแต่ละหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาทุกท่าน
2. 10.00 12.00 น.  การประชุมภาควิชาพลศึกษา  ครั้งที่ 9/2558 โดยมีประเด็นหลักคือ เรื่องการติดตามการจัดทำแผนในการปรับปรุงหลักสุตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน  และประเด็นพิจารณาร่วมกัน เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงานของคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา เพื่อเสนอให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณา และหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มาร่วมประชุมจำนวน 29 ท่าน 

รายงานโดยฝ่ายเลขานุการภาควิชาพลศึกษา

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 118 ครั้ง