กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ประชุมภาควิชาพลศึกษาครั้งที่ 8/2558 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดกิจกรรมของภาควิชาฯ ประกอบไปด้วย

09.00-10.00 น.  KM : เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
10.00-11.00 น. ประชุมภาควิชาพลศึกษาครั้งที่ 8/2558
11.00-12.00 น. ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
12.00-13.30 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 ดร. นรภัทร  ลีธีระโชติ  ศิษย์เก่า PE 21 และผู้มีอุปการะคุณของภาควิชา
 ดร. อัจฉริยะ  เอนก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา

รายงานโดย...ฝ่ายเลขานุการภาควิชา 
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 191 ครั้ง