กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ
เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  ทั้งนิสิตภาคพิเศษ และนิสิตโครงการครูดีครูเก่ง (Master Tether)  ณ บ้านนา รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการทางด้านวิจัยให้กับนิสิต เพื่อให้สามารถทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกและเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นิสิตได้ทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตรวจแก้ไขในเบื้องต้นจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ที่นิสิตสามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้ต่อไป

กิจกรรมจะประกอบด้วย  
* การชี้แจงรายละเอียดของโครงการ การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 โดย ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

* การอภิปรายสรุปปัญหาที่พบจากการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ในอดีต และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้อภิปราย และผู้ดำเนินการอภิปรายดังนี้
1. ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์ ผู้อภิปราย
2. อ.ดร.สมคิด  ปราบภัย ผู้อภิปราย
3. พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ ผู้อภิปราย
4. อ.ดร.นันท์นภัส  เ��

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 271 ครั้ง