กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศึกษา (Practicum in Health Education)
เมื่อวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท  สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ได้นำนิสิตระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 จำนวน 13 คน ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดสมุทรสาคร การออกฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศึกษา (Practicum in Health Education) ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม ในปีนี้แบ่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม ตำบลโคกขาม แต่ละแห่งนิสิตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสุขภาพตามความจำเป็นของชุมชน ลง intervention และประเมินผลโครงการ ตลอดจนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่ อาจารย์นิเทศก์ และเพื่อนๆ 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ และได้รับความร่วมมือจาก สสจ.สมุทรสาคร  สสอ.สมุทรสาคร  รองสสอ.สมุทรสาคร ผอ.รพ.สต. ตลอดจนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  รวมทั้งนิสิตทุกคนเป็นอย่างดี

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 184 ครั้ง