กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 1 ของนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ทำการฝึกสอนในโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา และวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นิสิตที่ฝึกสอนทุกคนได้กลับมาร่วมประชุมอภิปรายร่วมกันในปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดการชั้นเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักเรียน  การบริหารจัดการของโรงเรียน สภาพอวดล้อมของโรงเรียน  ซึ่งจากการประชุมอภิปรายพบประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

ประเด็นปัญหา
1. ความไม่สนใจการเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน การสนใจกิจกรรมอื่น เช่น มือถือ ทำข้อสอบ
2. ความไม่เชื่อมั่นในครูฝึกสอน
3. เวลาในการสอนน้อย นักเรียนเข้าเรียนสาย
4. ความไม่รู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ของนักเรียน
5. การพูดคุยเสียงดัง
6. อ.พี่เลี้ยงไม่มีคุณสมบัติ (ไม่ยินยอมให้คุณวุฒิ อ.พี่เลี้ยง แก่สถาบันผลิตครู)
7. ปัญหาการแลกคาบเรียนโดยไม่บอกล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอนให้ทันเวลา)
8. ปัญหาเด็กพิเศษในชั้นเรียน
9. สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในห้องเรียน
10. การทำกิจกรรมเสริมโดยที่ไม่มีความถนัด หรือเสี่ยงอันตราย

11. นักเรียนมีนิสัยก้าวร้าว รุนแรง
12. การจัดทำแผนการสอนด้วยระบบพี่เลี้ยงสองคน ทำให้ยากต่อการจัดทำแผน
13. แผนการเรียนไม่ยืดหยุ่น
14. อ.พี่เลี้ยงสอดแทรกการสอนของนิสิตขณะฝึกสอน ทำให้ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การใข้จิตวิทยา ทั้งแรงเสริมทางบวกในการจัดการขั้นเรียน

2. การจัดทำแผนการเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน สร้างกิจกรรมการเรียนที่เป็นแบบ Active learning

3. มีความเข้าใจในเด็กนักเรียนด้วยการพยายามสังเกตพฤติกรรม
แล้วใช้หลั��

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 209 ครั้ง