กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรออนไลน์
ดร.สมคิด ปราบภัย รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ สาธิตวิธีการใช้เว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริการจัดการงานธุรการภาควิชา และสาธิตวิธีใช้ระบบออนไลน์เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวิฒิ (มคอ.7) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้แก่คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 183 ครั้ง