กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09-12.00 ณ คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทสุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ซึ่งมีผู้สมัครรอบนี้ จำนวน 11 คน จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาล ครู รวมทั้งผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาด้วย
และโอกาสนี้โครงการได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สมัครทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัครทุกคนด้วย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 149 ครั้ง