กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนกลาง (admission) เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 399 ครั้ง