กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การนำเสนองานปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑ์ สาขาวิชาสุขศึกษา โดยตามแผนการศึกษาแล้วนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ เมื่อศึกษาในเทอมปลายในปีการศึกษาที่ 4 ของแผนการเรียน จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นวิชาฝึกปฏิบัติการวิจัยทางสุขศึกษา สำหรับครั้งนี้มีนิสิตนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ทั้งสิ้น 28 คน
ในโอกาสนี้มี ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาสุขศึกษา มาเป็นเกียรติในการเปิดงานการนำเสนองานวิจัย พร้อมทั้งให้โอวาทสำหรับนิสิตในการนำเสนองานวิจัยด้วย ตลอดจนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษามาร่วมรับฟังและประเมินผลการนำเสนองานวิจัยของนิสิต อาทิ ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา ดร.นันท์นภัสร์ เกตุน์โกศัลย์ ดร.อัจฉิยะ เอนก อ.ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร และ ดร.สมคิด ปราบภัย

ดร.สมคิด ปราบภัย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา กล่าวถึง ความมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ว่า "เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีสำหรับการนำเสนองานวิจัย ซึ่งได้ลงมือศึกษาตามกระบวนการวิจัยมาตลอดทั้งเทอม เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจและการกล้าแสดงออกทางวิชาการให้มากขึ้น พร้อมทั้งนิสิตจะได้รับฟังข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป" 
ดร.สมคิด ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ปีนี้เป็นปีแรกที่ให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งคงจะจัดขึ้นในปีถัดๆ
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 216 ครั้ง