กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 2558 โดย ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2558 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกีตรติจากผู้ตัดสินระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 
  • นาย ศิวกร ภูอุดม 
  • นาย ฐาปนา ถาวร 
  • นาย ภูเบศ เหล็กผา
ทั้งนี้มีนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนหนึ่ง ทำให้นิสิตได้มีประสบการณ์และความมั่นใจในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลมากขึ้น
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 300 ครั้ง