กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


สัมมนาเรื่องแนวโน้มสุขภาพกับการเข้าสู่อาเซียน โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ หลักสูตรปริญญาเอกการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
การจัดการเรียนสอนรายวิชาสัมมนาในระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา จัดสัมมนาเรื่องแนวโน้มสุขภาพกับการเข้าสู่อาเซียน  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุภา  เพ่งพิศ จากสถาบันอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษครั้งนี้ 
โดยจัดสัมมนาขึ้นที่ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 306 ครั้ง