กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประชุมวิชาการนันทนาการครั้งที่ 12 เรื่องการเพิ่มสมรรถนะการบริหารกิจการในหน่วยงานนันทนาการและการท่องเที่ยววันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 12 เรื่องการเพิ่มสมรรถนะการบริหารกิจการในหน่วยงานนันทนาการและการท่องเที่ยว (High Entrepreneurial Performance for Recreation and Tourism Agencies)วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 179 ครั้ง