กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิชาการดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพฯ ในการประชุมวิชาการสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งชาติ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 117 ครั้ง