กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นางศกลวรรณ แก้วกลิ่น นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ (10 ตุลาคม 2557) เวลาประมาณ 09.30 น. นางศกลวรรณ แก้วกลิ่น นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี บัณฑิตวิทยาลัย

โดยมี ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาสุขศึกษา และอ.ดร.สมคิด ปราบภัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับนิสิตผู้ได้รับรางวัลด้วย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 157 ครั้ง