กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ประจำปี 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00-10.00 น.  สาขาวิชาสุขศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทั้งระดับปริญญาเอก  และระดับปริญญาตรี  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องยุพา วีระไวทยะ  อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์  ประธานสาขาวิชาสุขศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทในภาพรวมของสาขาวิชา ตลอดจนแนะนำคณาจารย์ประจำสาขาวิชา หลังจากนั้นเวลา 10.00-12.00 น. ได้แบ่งนิสิตแต่ละหลักสูตรเพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบของแต่ละหลักสูตร โดยนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร  แผนการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา รุ่นที่ 3 เข้าพบ รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร  แผนการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเข้าพบรุ่นพี่ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครั้งนี้มีคณาจารย์ นิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาตรี  ตลอดจนรุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 120 ครั้ง