กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ประชุมอภิปรายนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557  เวลา 09.30 - 16.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา มาประชุมอภิปรายนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยมีประเด็นการประชุมอภิปราย ดังนี้

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 115 ครั้ง