กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การจัดการความรู้ เรื่อง "เจาะลึกรหัสลับ มคอ.ออนไลน์"

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาควิชาพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง "เจาะลึกรหัสลับ มคอ.ออนไลน์"

โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนเข้าใจตรงกัน จัดทำ มคอ.ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ สามารถส่งได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร ภาควิชาพลศึกษาต่อไป

โดยมี อ.ดร.สมคิด  ปราบภัย  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย  และมีคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีรายนามดังต่อไปนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.  รศ.ไพวัลย์  ตัณลาพุฒ

๒.  รศ.ดร.สุวิมล  ตั้งสัจจพจน์

๓.  รศ.ดร.กรรวี  บุญชัย

คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

๑. ผศ.ดร.ณัฐยา  แก้วมุกดา

๒. รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ

๓. รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์

๔. ผศ.พีรเดช  มาลีหอม

๕. อ.ดร.จุฑามาศ  บัตรเจริญ

๖. อ.ดร.อัจฉรา  เสาว์เฉลิม

๗. อ.วิชาญ  มะวิญธร

๘. อ.ดร.ณัฐิกา  เพ็งลี

๙. อ.สุริยัน  สุวรรณกาล

๑๐. อ.ดร.นาทรพี  ผลใหญ่

สาขาวิชาสุขศึกษา

๑. รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น

๒. อ.ดร.สมคิด  ปราบภัย

๓. ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา

๔. อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ

๕. อ.นันท์นภัส  เกตน์โกศัลย์

๖. อ.ภูเบศร์  นภัทรพิทยาธร

สาขานันทนาการ

๑. อ.ดร.นพรัตน์  ศุทธิถกล

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. เรียนรู้และทำความเข้าใจ มคอ.๑ มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗

๒. เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง Curricurum Mapping

๓. แนวทางในการขอทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตร ดังนี้

   ๓.๑  การประเมินผลการสอนรายวิชาโดยนิสิต

   ๓.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์��

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 92 ครั้ง