กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ร้อยโทหญิงดวงทิพย์ รักสนิท นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา นำเสนองานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ร้อยโทหญิงดวงทิพย์ รักสนิท นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Factors Associated with Intra-ocular Presure Control of Primary Glaucoma at Out Patient Department of Phramongkutklao Hospital" ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดยมี อ.ดร.สมคิด ปราบภัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 304 ครั้ง