กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ดร.อัจฉรา เสาร์เฉลิม ได้รับเชิญจาก UNY in Indonesia เป็น Guest Speaker in the International Seminar of Sport Culture and Achievment 2014
เมื่อวันที่ 22-30 เมษายน 2557 ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker at Yogyakarta State University in Indonesia บรรยาย เรื่อง The Physical Education and Sport Implementation in Nation and Character Building : Cases in Thailand. บรรยาย เรื่อง Learning on Teaching and Learning of Thai Martial Arts. บรรยาย เรื่อง Teaching and Learning of Physical Education. บรรยาย เรื่อง Teaching and Learning of Traditional Games/Sports นำเสนองานวิจัยร่วมกับ อ.กัลพฤกษ์ พลศร เรื่อง The Factor That Affects Participants of KU's Thai-Sword Competition. และไปบริการสังคมในท้องถิ่น Kulonprogo ด้วยการบริจาคเงินจำนวน 500,000 Rp และนำสิ่งของ เช่น ยา อาหาร และเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งอยู่บนภูเขาในถิ่นทุรกันดาร และร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 140 ครั้ง