กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ดร.อัจฉรา เสาร์เฉลิม ได้รับเชิญจาก UNY in Indonesia เป็น Guest Speaker in the International Seminar of Sport Culture and Achievment 2014
เมื่อวันที่ 22-30 เมษายน 2557 ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker at Yogyakarta State University in Indonesia บรรยาย เรื่อง The Physical Education and Sport Implementation in Nation and Character Building : Cases in Thailand. บรรยาย เรื่อง Learning on Teaching and Learning of Thai Martial Arts. บรรยาย เรื่อง Teaching and Learning of Physical Education. บรรยาย เรื่อง Teaching and Learning of Traditional Games/Sports นำเสนองานวิจัยร่วมกับ อ.กัลพฤกษ์ พลศร เรื่อง The Factor That Affects Participants of KU's Thai-Sword Competition. และไปบริการสังคมในท้องถิ่น Kulonprogo ด้วยการบริจาคเงินจำนวน 500,000 Rp และนำสิ่งของ เช่น ยา อาหาร และเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งอยู่บนภูเขาในถิ่นทุรกันดาร และร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 152 ครั้ง