กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ถึง 5 พ.ค.2557

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดนครนายก การออกฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๓ แห่ง แต่ละแห่งได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน รายละเอียดดังนี้

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตอไม้แดง : โครงการ รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย กับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเขาทุเรียน : โครงการสายใย ชุมชน ใส่ใจสุขภาพ ด้วยหลัก ๓ อ.

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้างคลองเหมืองใหม่ : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง "มะกรูด ๕ อ. สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ"

นิสิตทั้ง ๓ กลุ่มจะต้องฝึกขั้นตอนการปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน ตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชน หาสาเหตุของปัญหาสุขภาพตามความจำเป็นของชุมชน ลง intervention และประเมินผลโครงการ ตลอดจนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่ อาจารย์นิเทศก์ และเพื่อนๆ

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ และได้รับความร่วมมือจาก สสจ.นครนายก สสอ.นครนายก ผู้ช่วยสสอ.นครนายก ผอ.รพ.สต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 105 ครั้ง