กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประกันคุณภาพภายในภาควิชาพลศึกษา วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 119 ครั้ง