กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


อ.กัลพฤกษ์ พลศร อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง “The Factor That Affects Participants of Kasetsart University’s Thai-Sword Competition”

อ.กัลพฤกษ์ พลศร อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง “The Factor That Affects Participants of Kasetsart University’s Thai-Sword Competition” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Seminar of Sport Culture and Achievement 2014 ณ เมืองย๊อกจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 91 ครั้ง