กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างความรู้ด้านงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (Research and innovation day)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-17.00 น. ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างความรู้ด้านงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (Research and innovation day) ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ดังนี้

สาขาวิชาสุขศึกษา

1. น.ส.นุชนาฎ  นามฮุง

2. นายพงศกร  โมงขุนทด

3. น.ส.พิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์อัจฉริยะ  เอนก

สาขาวิชาพลศึกษา

1. นายแวฟูอ๊าด  แวอุมา

2. น.ส.ภาพพิมพ์  พรหมวงศ์

3. นายเอกรัตน์  ชัยรัตน์

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  บัตรเจริญ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนชนะเลิศอันดับ 1 
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 127 ครั้ง