กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การจัดการความรู้ : เรื่องการเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพภายในของภาควิชาพลศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ภาควิชาพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) : เรื่องการเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพภายในของภาควิชาพลศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ (อ.ดร.สมคิด  ปราบภัย) ร่วมกับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ (อ.ดร.ประสบโชค  โชคเหมาะ)  และมีคณะกรรมการของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคณาจารย์ของภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมการจัดการความรู้ดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจ หารือ ตลอดจนเสนอแนะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดรับกับดัชนีชี้วัดของการประกันคุณภาพ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 102 ครั้ง