กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ประชุมภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ภาควิชาพลศึกษามีการประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 3/2557 การประชุมเป็นไปตามกำหนดการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 101 ครั้ง