กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ร่วมงาน 100 ปี พลศึกษา
อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ร่วมงาน 100 ปี พลศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "มุมมองการผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ) ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 212 ครั้ง