กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา และพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  เวลา 10.00-13.00 น. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย  ในฐานะตัวแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ คุณจารุวรรณ  ภู่ช้าง  ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู  และอ.นันท์นภัส  เกตน์โกศัลย์ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาศครบรอบ 19 ปี  และพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2557 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีช่วงพิธีสงฆ์  และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและผู้สูงอายุของสำนักการกีฬา ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา  
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 120 ครั้ง