กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่นักวิจัยและทีมวิจัย

         การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานวิจัยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยที่ภาควิชาพลศึกษาจะต้องมีการวางแผนการทำงานด้านการวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับทำวิจัย มีการกำหนดทิศทางการวิจัยแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัย  เป็นทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะวิจัยที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่และนิสิตปริญญาเอก เพื่อสามารถสร้างงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์สูงสุด และมีกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ในระดับนานาชาติ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่นักวิจัยและทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 94 ครั้ง