ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำค้น

ข่าวอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hokkaido University ประจำปีการศึกษา 2557-2558

 

ข่าวอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558


โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์

นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์ นิสิตรหัส 5410601335 นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 ในระดับ "ชมเชย" จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย


3 ก.ค. 2557:การประชุมรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 4 วิทยาเขต

30 มิ.ย. 2557:ประชุมอภิปรายนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

25 มิ.ย. 2557:การจัดการความรู้ เรื่อง "เจาะลึกรหัสลับ มคอ.ออนไลน์"

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และประชุมคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 6/2557
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา

.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม


เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

สถิติภาควิชาพลศึกษา

นิสิตใหม่


.: ลิงค์สารสนเทศ
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
 

การประเมินเว็บไซต์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th