ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำค้น

ข่าวอื่นๆ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


 

ข่าวอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


นางศกลวรรณ แก้วกลิ่น

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ได้รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


28 ต.ค. 2557:นิสิตภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและประชุมวิชาการ International Conference on Physical Education and Sport 2014 “Innovative Learning Environment in Physical Education and sports” ณ เมืองเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557

10 ต.ค. 2557:นางศกลวรรณ แก้วกลิ่น นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 ต.ค. 2557:โครงการสัมมนา การวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

จ. ๓ พ.ย. - อ. ๒๕ พ.ย. ๕๗ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ออกเยี่ยมโรงเรียนและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ประชุมอภิปราย ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.


เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

สถิติภาควิชาพลศึกษา

นิสิตใหม่


.: ลิงค์สารสนเทศ
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
 

การประเมินเว็บไซต์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th