:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์::::
    

ข่าว....more>>

กิจกรรม....more>>

ผลงาน-รางวัล....more>>


นาวสาวลักษิกา วทนะรัตน์
นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510601264 ได้รับรางวัลนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โดยนิสิตจะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตหนึ่งภาคเรียนการศึกษา


อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2557

:: ล็อคอิน ::
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
บุคลากร นิสิต

VDO CLIP...more>>
เพลงชาวค่าย
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

 

view page: