:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::::
    
  
ปรัชญา
: ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและสติปัญญา  
  วิสัยทัศน์ : มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ มีผลงานระดับมาตรฐานสากล ชี้นำสังคมข่าว [more]

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา

การจัดทำ มคอ3 ออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรม ?วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย? รุ่นที่ 5 วันที่ 22-26 กันยายน 2557

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559

 

กิจกรรม [more]
Untitled Document
ผลงานและรางวัล [more]

นิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

นิสิตภาควิชาพลศึกษาชั้นปีที่4 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ 1.นายธวัชชัย รักขติวงษ์/2.นายธนวัฒน์ เชื้อสาตร์/3.นายวริทธิ์ธร ทองสุข และ 4. นายธนะสิทธิ์ พึ่งน้อย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกระบี่ ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2557


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Phone 0-2579-7149 | 0-2942-8671 | 0-2942-8672 | Fax: 0-2942-8671 | Email: sbcskp@ku.ac.th