ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำค้น

ข่าวอื่นๆ

 

ข่าวอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช

นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช รหัสประจำตัวนิสิต 5614651497 นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Asian University Climbing Championship 2014 ณ ประเทศ Singapore ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2557 อันดับ 1 ประเภท Bouldering อันดับ 3 ประเภท Lead


21 ก.ย. 2557:Resistance Training Lecture and Workshop by Dr.Lim Boon Hooi from University of Malaya, Kuala Lumbur, Malasia

18 ส.ค. 2557:การปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ประจำปี 2557

17 ส.ค. 2557:การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ส่งคะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557


เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

สถิติภาควิชาพลศึกษา

นิสิตใหม่


.: ลิงค์สารสนเทศ
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
 

การประเมินเว็บไซต์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th