:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์::::
    

  • วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ข่าว....more>>

กิจกรรม....more>>

ผลงาน-รางวัล....more>>

อาจารย์ ดร. อวยพร ตั้งธงชั้ย
อาจารย์ ดร.อวยพร ตั้งธงชัย 2014 : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล "บุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม"

VDO CLIP...more>>
เพลงชาวค่าย
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.