ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำค้น

ข่าวอื่นๆ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hokkaido University ประจำปีการศึกษา 2557-2558


 

ข่าวอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม ?วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย? รุ่นที่ 5 วันที่ 22-26 กันยายน 2557


การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559
โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช

นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช รหัสประจำตัวนิสิต 5614651497 นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Asian University Climbing Championship 2014 ณ ประเทศ Singapore ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2557 อันดับ 1 ประเภท Bouldering อันดับ 3 ประเภท Lead


21 ก.ย. 2557:Resistance Training Lecture and Workshop by Dr.Lim Boon Hooi from University of Malaya, Kuala Lumbur, Malasia

18 ส.ค. 2557:การปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ประจำปี 2557

17 ส.ค. 2557:การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และประชุมคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 8/2557
วันที่ 24 กันยายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา

.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 - วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557

สัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 - วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

ส่งสมุดบันทึกข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

แฟ้มสะสมงาน และแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดเทอม

นิสิตติดตามงานโรงเรียนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

อาจารย์พี่เลี้ยงส่งคะแนนประเมินนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
โรงเรียนส่งคะแนนประเมินนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
อาจารย์นิเทศก์ส่งคะแนนประเมินนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์


เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

สถิติภาควิชาพลศึกษา

นิสิตใหม่


.: ลิงค์สารสนเทศ
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
 

การประเมินเว็บไซต์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th