ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำค้น

ข่าวอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา ภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา
เชิญชวนเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
กำนดการสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) ภาคต้น 2557 รอบสอง
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 27 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hokkaido University ประจำปีการศึกษา 2557-2558

 

ข่าวอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558


โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์

นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์ นิสิตรหัส 5410601335 นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 ในระดับ "ชมเชย" จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย


3 ก.ค. 2557:การประชุมรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 4 วิทยาเขต

30 มิ.ย. 2557:ประชุมอภิปรายนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

25 มิ.ย. 2557:การจัดการความรู้ เรื่อง "เจาะลึกรหัสลับ มคอ.ออนไลน์"

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม


เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

สถิติภาควิชาพลศึกษา

นิสิตใหม่


.: ลิงค์สารสนเทศ
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
 

การประเมินเว็บไซต์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th